Nie/bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych placówek oświaty

Moto:
Incydent bezpieczeństwa jest rzeczą pewną.
Prawdopodobieństwo dotyczy tego, kiedy nastąpi …

Zachęcam do lektury tekstu p.t.
„Analiza ryzyk bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych placówek oświaty”
Security risk analisys of ICT systems educational institutions

Niniejsze opracowanie przedstawia zagadnienia analizy ryzyk w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych użytkowanych w placówkach oświaty w kontekście współczesnych zagrożeń cyberbezpieczeństwa.
This paper presents the issues of risk analysis in security of ICT systems used in educational institutions in the context of today's cybersecurity threats.

1 SPIS TREŚCI
2 WSTĘP
3 PRZEGLĄD ZAGROŻEŃ
4 POTRZEBA ANALIZY RYZYK WYNIKAJĄCA Z WYMOGÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ
5 ZAMIAST PODSUMOWANIA
6 BIBLIOGRAFIA I NETOGRAFA

Artykuł jest częścią monografii konferencyjnej "Selected issues and trends of contemporary digital education" - str. 67
https://books.google.pl/books?id=jEh1BgAAQBAJ&lpg=PP1&ots=HWGQHfZvJ9&dq=...